Téléphone 09 80 09 90 51
Selecteer een pagina

PRIVACYBELEID

SAS AJ TROMEUR (Tinidoo) In het kader van de bescherming van de rechten van het individu, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en in het kader van de wens om transparant te zijn tegenover haar klanten, heeft zij een beleid opgesteld dat betrekking heeft op al deze verwerkingen, de doeleinden waarvoor deze worden uitgevoerd en de beschikbare actiemiddelen voor individuen om hen in staat te stellen hun rechten zo volledig mogelijk uit te oefenen.

Raadpleeg voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens de volgende website: https: //www.cnil.fr/

De huidige online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige versie die van toepassing is gedurende de gehele gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 – Toegang tot de site

Toegang tot en gebruik van de site zijn strikt persoonlijk. U verbindt zich ertoe deze site of de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële werving, met name het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 2 – Site-inhoud

Alle handelsmerken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te beheren en, meer in het algemeen, alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen gerechtelijke stappen onderneemt zodra hij op de hoogte is van dergelijk ongeoorloofd gebruik betekent niet dat hij akkoord gaat met dit gebruik en afziet van gerechtelijke stappen.

Artikel 3 – Locatiebeheer

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment :

 • de toegang tot de site of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken, of de toegang tot de site of bepaalde delen ervan beperken tot een specifieke categorie internetgebruikers;
 • informatie verwijderen die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of de regels van de Netiquette ;
 • de site opschorten om updates uit te voeren.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen, defecten, problemen of onderbrekingen van de werking die de toegang tot de site of een van zijn functies verhinderen.

U bent volledig verantwoordelijk voor de apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site. U moet alle gepaste maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen virusaanvallen via het internet. U bent zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:

 • als gevolg van het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via het internet;
 • uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site, en u doet afstand van elke claim tegen hem in dit verband.

Als de uitgever het onderwerp wordt van een minnelijke of gerechtelijke procedure als gevolg van uw gebruik van de site, kan hij actie tegen u ondernemen om schadevergoeding te verkrijgen voor alle verliezen, bedragen, boetes en kosten die kunnen voortvloeien uit deze procedure.

Artikel 5 – Hyperlinks

De uitgever geeft gebruikers toestemming om hyperlinks te maken naar de hele site of een deel ervan. Elke link moet op verzoek van de uitgever worden verwijderd.

Informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen enkel recht op de inhoud van dergelijke links.

Artikel 6 – Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door SAS AJ TROMEUR..

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk gebruikt door de uitgever om de relatie met u te beheren en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken.

De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Artikel 7 – Recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van uw gegevens

Volgens de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

Recht op toegang: zij kunnen hun recht op toegang tot hun persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@tinidoo.fr. In dit geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.

Het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens in het bezit van het Platform onnauwkeurig zijn, kunnen zij verzoeken om de informatie bij te werken.

Het recht op gegevensverwijdering: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen in de RGPD.

Het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen het Platform verzoeken om de persoonsgegevens die zij hebben verstrekt terug te sturen, zodat deze kunnen worden overgedragen naar een nieuw Platform.

U kunt dit recht uitoefenen door per e-mail contact met ons op te nemen via: info@tinidoo.fr

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt een antwoord gestuurd. Deze periode van een maand kan met twee maanden worden verlengd als de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist.

Daarnaast, en sinds de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat willen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun dood te organiseren. Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr.

We raden je aan eerst contact met ons op te nemen via het Platform voordat je een klacht indient bij de CNIL, aangezien we volledig tot je beschikking staan om je probleem op te lossen.

Artikel 8 – Gebruik van gegevens

Het doel van de persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, is het leveren en verbeteren van de diensten van de website van TINIDOO en het handhaven van een veilige omgeving. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek gaat het om de volgende toepassingen:

 • toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker ;
 • het beheren van de werking en optimalisatie van het Platform;
 • implementatie van gebruikersondersteuning ;
 • verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens ;
 • diensten personaliseren door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis en voorkeuren van de gebruiker;
 • preventie en detectie van fraude, kwaadaardige software en beheer van beveiligingsincidenten;
 • het beheren van eventuele geschillen met gebruikers;
 • commerciële en reclame-informatie verzenden op basis van de voorkeuren van de gebruiker;

Artikel 9 – Gegevensbewaringsbeleid

Het Platform bewaart je gegevens zo lang als nodig is om je diensten te verlenen of om je hulp te bieden.

Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen te beslechten, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen we sommige van uw gegevens ook bewaren voor zover dat nodig is, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of we ze niet langer nodig hebben om diensten aan u te leveren.

Artikel 10 – Persoonsgegevens delen met derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met derde bedrijven, uitsluitend binnen de Europese Unie, in de volgende gevallen:

 • wanneer de gebruiker publiekelijk toegankelijke informatie publiceert in de vrije commentaargebieden van het Platform;
 • wanneer de gebruiker de website van een derde partij toegang geeft tot zijn/haar gegevens;
 • wanneer het Platform gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, advertentie- en betalingsdiensten te leveren. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker om deze diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
 • indien vereist door de wet, kan het Platform gegevens doorsturen om claims tegen het Platform af te dwingen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;

Artikel 11 – Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen van de uitgever ontvangen. Als je dit niet wilt, klik dan op de volgende link: info@tinidoo.fr

Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgever gebruikt worden voor commerciële prospectie. Als u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: info@tinidoo.fr

Als u bij het raadplegen van de site persoonlijke gegevens raadpleegt, moet u zich onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke handeling die een inbreuk op de privacy of een aantasting van de reputatie van personen kan vormen. De uitgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Gegevens worden gedurende een bepaalde periode opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Artikel 12 – Cookies

Wat is een koekje?

Een cookie is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt opgeslagen en bijvoorbeeld wordt gelezen bij het bezoeken van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).

Tijdens het surfen op deze site kunnen cookies van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of van derde bedrijven op uw terminal worden geplaatst.

De eerste keer dat u deze site bezoekt, verschijnt er een banner met uitleg over het gebruik van cookies. Door verder te surfen op de site worden klanten en/of prospects geacht op de hoogte te zijn gebracht van het gebruik van cookies en dit te accepteren. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. Gebruikers kunnen cookies uitschakelen via hun browserinstellingen.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt te controleren, om het ontwerp en de lay-out van de site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

Op deze site worden de volgende cookies gebruikt:

Google-cookies :

 • Google analytics: gebruikt om het publiek op de site te meten.
 • Google tag manager: maakt het gemakkelijker om tags op pagina’s te implementeren en Google-tags te beheren.
 • Google Adsense: het advertentienetwerk van Google dat YouTube-websites of -video’s gebruikt als medium voor advertenties.
 • Google Dynamic Remarketing: maakt het mogelijk om dynamische advertenties aan te bieden op basis van eerdere zoekopdrachten.
 • Google Adwords Conversion: hulpmiddel voor het bijhouden van adwords-reclamecampagnes.
 • DoubleClick: advertentiecookies van Google om banners weer te geven.

Facebook-cookies :

– Facebook connect: hiermee kun je je aanmelden met je Facebook-account.
– Social plugins van Facebook: hiermee kun je inhoud leuk vinden, delen en becommentariëren met een Facebook-account.
– Facebook Custom Audience: hiermee kun je communiceren met je Facebook-publiek.

Twitter cookies :

Deze koekjes hebben een levensduur van dertien maanden.

Meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor alle browsers vindt u op de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Artikel 13 – Foto’s en afbeeldingen van producten

De foto’s van producten bij hun beschrijving zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site vallen onder het Franse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wettelijke of reglementaire tekst.

Artikel 15 – Contact opnemen

Als u vragen hebt of informatie wilt over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: info@tinidoo.fr

error: Content is protected !!