Téléphone 09 80 09 90 51
Selecteer een pagina

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (bekend als “AV”) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die door de Verkoper worden gesloten met niet-professionele kopers (“Klanten of de Klant”), die de te koop aangeboden producten wensen te verwerven (“De Producten”) door de Verkoper op de website https://www.tinidoo.fr/nl/.

De belangrijkste kenmerken van de Producten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de Producten, staan vermeld op de site https://www.tinidoo.fr/nl/ die de klant dient te lezen alvorens te bestellen.

De keuze en aankoop van een Product vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zoals opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de website https://www.tinidoo.fr/nl/ en prevaleren boven elk ander document.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze AV en ze te hebben aanvaard door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken vóór de implementatie van de online bestelprocedure van de site https://www.tinidoo.fr/nl/.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die in het computersysteem van de Verkoper worden geregistreerd, het bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

 

De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:

SAS AJ TROMEUR

9, rue Pen ar Bed

29217 Le Conquet

FRANCE

info@tinidoo.fr

09 80 09 90 51

De producten die op de website https://www.tinidoo.fr/nl/ worden gepresenteerd, worden te koop aangeboden voor de volgende gebieden: Europa

 

ARTIKEL 2 – Prijs

De Producten worden geleverd tegen de prijzen die van kracht zijn op de site https://www.tinidoo.fr/nl/, wanneer de bestelling door de Verkoper is geregistreerd.

Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief en inclusief BTW.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de verkoper op de website https://www.tinidoo.fr/nl/ kunnen worden verleend.

Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsperiode, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om buiten de geldigheidsperiode de prijzen op elk moment te wijzigen.

Prijzen zijn exclusief verwerkings-, verzendings-, transport- en leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd, volgens de voorwaarden aangegeven op de site en berekend voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

De aan de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Een factuur wordt opgesteld door de Verkoper en aan de Klant overhandigd bij levering van de bestelde Producten.

 

ARTIKEL 3 – Bestellingen

Het is aan de Klant om de Producten te selecteren die hij wenst te bestellen op de website https://www.tinidoo.fr/nl/, volgens de volgende voorwaarden:

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijs.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Elke bestelling die op de site https://www.tinidoo.fr/nl/ wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de klant en de verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren of te weigeren.

De Klant zal het verloop van zijn bestelling op de site kunnen volgen.

Elke annulering van de bestelling door de Klant is alleen mogelijk vóór de levering van de Producten (ongeacht de bepalingen met betrekking tot het al dan niet toepassen van het wettelijke herroepingsrecht).

 

ARTIKEL 3 Bis – Klantengebied – Account

Om een bestelling te plaatsen, wordt de Klant uitgenodigd om een account (persoonlijke ruimte) aan te maken.

Om dit te doen, moet hij zich registreren door het formulier in te vullen dat hem zal worden aangeboden wanneer hij zijn bestelling plaatst en verbindt hij zich ertoe oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn burgerlijke staat en zijn contactgegevens, met name zijn e-mailadres.

De Klant is verantwoordelijk voor het actualiseren van de verstrekte informatie.

Hij krijgt te horen dat hij ze kan wijzigen door in te loggen op zijn account.

Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en bestelgeschiedenis, moet de Klant zich identificeren met zijn gebruikersnaam en paswoord die hem na de registratie zullen worden meegedeeld en die strikt persoonlijk zijn.

De Klant onthoudt zich dan ook van elke openbaarmaking. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan zal worden gemaakt.

De klant kan ook vragen om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina op zijn persoonlijke ruimte te gaan of door een e-mail te sturen naar: info@tinidoo.fr.

Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht worden.

In geval van niet-naleving van de algemene verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden, heeft de site https://www.tinidoo.fr/nl/ de mogelijkheid om de account van een klant te schorsen of zelfs te sluiten na een elektronische ingebrekestelling die geen effect heeft gehad.

Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, resulteert in de zuivere en eenvoudige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de

Klant.

Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van de site of server en onderhevig is aan enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

De aanmaak van het account houdt de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in

 

ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt betaald via beveiligde betaling, volgens de volgende voorwaarden:

betaling per creditcard

of betaling via overschrijving op de bankrekening van de Verkoper (waarvan de details aan de Klant worden meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling)

De prijs is contant te betalen door de Klant, volledig op de dag van bestelling.

 

DEFINITIES

Woorden die beginnen met een hoofdletter in de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Verkoper: Elke rechtspersoon die goederen of diensten verkoopt.

Dienstverlener: SAS AJ TROMEUR – met een kapitaal van 10000€, met maatschappelijke zetel te 9 rue Pen ar Bed, 29217 Le Conquet (FRANCE) , ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 83198619500020.

Klant: meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de betaaldienst van de Dienstverlener aankopen bij de Verkoper betaalt.

Geaccepteerde Landen: Lijst van landen waaruit het betaalmiddel van de Klant afkomstig moet zijn.

Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, geldt dit alleen voor Frankrijk.

 

ARTIKEL 5 – Leveringen

De door de klant bestelde producten worden geleverd op het vasteland van Frankrijk of in de volgende regio(‘s): Europa

Leveringen vinden plaats binnen 2 tot 4 dagen voor Frankrijk, 3 tot 10 dagen voor Europa en voor de rest van de wereld 10 tot 30 dagen op het adres dat door de Klant is opgegeven bij de bestelling op de site.

De levering bestaat uit de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product. Behoudens bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van één of meerdere Producten, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.

De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

Indien de bestelde Producten niet zijn geleverd binnen 20 Dagen na de indicatieve leveringsdatum, om een andere reden dan overmacht of een handeling van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd binnen de voorwaarden voorzien in artikelen L

216-2, L 216-3 en L241-4 van de consumentencode.

De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk veertien dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem worden terugbetaald, met uitsluiting van enige schadevergoeding of aftrek.

Leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke vervoerder, op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft.

Wanneer de Klant zelf gebruik heeft gemaakt van een vervoerder die hij zelf kiest, wordt de levering geacht te zijn uitgevoerd zodra de door de Verkoper bestelde Producten worden overhandigd aan de vervoerder die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard.

De Klant erkent daarom dat het aan de vervoerder is om de levering te doen en heeft geen aanspraak op garantie tegen de Verkoper in geval van wanbetaling

levering van de vervoerde goederen.

In geval van een specifiek verzoek van de Klant met betrekking tot de verpakkings- of transportvoorwaarden van de bestelde producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de Verkoper, zullen de gerelateerde kosten het voorwerp uitmaken van een aanvullende specifieke facturering, op basis van een voorafgaande schatting.

schriftelijk aanvaard door de opdrachtgever.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren.

Hij beschikt over een termijn van 7 dagen vanaf de levering om per e-mail klachten in te dienen bij info@tinidoo.fr, vergezeld van alle bijbehorende bewijsstukken (met name foto’s). Na deze periode en bij niet-naleving van deze formaliteiten, worden de Producten geacht conform te zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek en kan geen enkele klacht geldig aanvaard worden door de Verkoper.

De Verkoper vergoedt of vervangt zo spoedig mogelijk en op zijn kosten de geleverde Producten waarvan het gebrek aan overeenstemming of zichtbare of verborgen gebreken naar behoren door de Klant zijn bewezen, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 217-4 en volgende van de Consumentencode en die voorzien in deze AV.

De overdracht van de risico’s van verlies en verslechtering die daarmee verband houden, vindt pas plaats wanneer de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen dus op risico en risico van de Verkoper, behalve wanneer de Klant zelf de vervoerder heeft gekozen. De risico’s gaan dus over op het moment van aflevering van de goederen aan de vervoerder.

 

ARTIKEL 6 – Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper naar de Klant vindt plaats bij aanvaarding van de bestelling door de Verkoper, waarmee de partijen het eens worden over de zaak en over de prijs en dit ongeacht de datum van betaling en levering.

 

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht

Volgens de voorwaarden van artikel L221-18 van het consumentenwetboek “heeft de consument veertien dagen de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen op een op afstand gesloten overeenkomst, na telefonische prospectie of buiten een totstandkoming, zonder dat hij zijn beslissing of alle andere kosten dragen dan die voorzien in de artikelen L. 221-23 tot L. 221-25.

De in het eerste lid genoemde termijn gaat in op de dag:

1° Het sluiten van het contract, voor contracten voor het leveren van diensten en deze vermeld in artikel L. 221-4;

2° Vanaf de ontvangst van de goederen door de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, voor overeenkomsten tot verkoop van goederen. Voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten kan de consument zijn herroepingsrecht uitoefenen vanaf het sluiten van de overeenkomst.

In het geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde goederen of in het geval van een bestelling van een goed bestaande uit partijen of meerdere onderdelen waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of van het laatste stuk.

Voor contracten die voorzien in de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, loopt de periode vanaf de ontvangst van het eerste goed. »

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend, met behulp van het bijgevoegde herroepingsformulier en ook beschikbaar op de site of elke andere verklaring, ondubbelzinnig, waarin de wens tot herroeping wordt uitgedrukt en in het bijzonder per post gericht aan de verkoper op het post- of e-mailadres vermeld in ARTIKEL 1 van de AV.

Terugzendingen moeten worden gedaan in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze in nieuwe staat opnieuw kunnen worden verkocht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, vervuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen.

De retourkosten blijven voor rekening van de Klant.

De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst door de Verkoper van de door de Klant geretourneerde Producten onder de voorwaarden voorzien in dit artikel.

 

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid van de verkoper – Garanties

De door Verkoper geleverde Producten profiteren van:

de wettelijke garantie van conformiteit, voor Producten die defect, bedorven of beschadigd zijn of die niet overeenstemmen met de bestelling, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ongeschikt maakt voor gebruik.

Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de Consumentenwet

“De verkoper is verplicht om goederen te leveren die voldoen aan het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem contractueel is aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »

Artikel L217-5 van de Consumentenwet

“De woning is in overeenstemming met het contract:

1° Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardig artikel wordt verwacht en, indien van toepassing:

– als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

– als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of als het de kenmerken heeft die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper is gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. »

Artikel L217-12 van de Consumentenwet

“De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door twee jaar vanaf de levering van de goederen. »

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.

“De verkoper is gebonden aan de garantie wegens de verborgen gebreken van de verkochte zaak die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of zou hebben gegeven ze een lagere prijs, als hij

had geweten. »

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

“De vordering die voortvloeit uit verlossende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. »

Artikel L217-16 van de Consumentenwet.

“Wanneer de koper in het kader van de handelswaarborg die hem werd verleend bij de verwerving of herstelling van roerende goederen, aan de verkoper verzoekt om een herstel dat door de waarborg wordt gedekt, wordt elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de resterende looptijd van de garantie. Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening tot herstelling van het betrokken goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek tot tussenkomst. »

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk (e-mail of post) op de hoogte stellen van de non-conformiteit van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken vanaf hun ontdekking.

De Verkoper vergoedt, vervangt of laat repareren de Producten of onderdelen onder de garantie die geacht worden niet-conform of defect te zijn.

Verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van kwitanties.

Terugbetalingen, vervangingen of reparaties van producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de verkoper het gebrek aan overeenstemming of het verborgen defect heeft vastgesteld. Deze terugbetaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of cheque.

De verantwoordelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen in de volgende gevallen:

niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd, waarvoor de Klant verantwoordelijk is om te controleren,

in geval van verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De foto’s en afbeeldingen die op de site worden gepresenteerd, zijn niet contractueel en kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme Producten of Producten met een defect.

 

ARTIKEL 9 – Persoonsgegevens

De Klant wordt geïnformeerd dat het verzamelen van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de verkoop van de Producten door de Verkoper en voor de overdracht ervan aan derden met het oog op de levering van de Producten. Deze persoonsgegevens worden enkel verzameld voor de uitvoering van het verkoopcontract.

9.1 Verzameling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die op de website https://www.tinidoo.fr/nl/ worden verzameld, zijn de volgende:

Openen van een rekening

Bij het aanmaken van het klant-/gebruikersaccount:

Naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betaling

Als onderdeel van de betaling van de Producten die op de website https://www.tinidoo.fr/nl/ worden aangeboden, registreert deze laatste financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Klant/gebruiker.

9.2 Ontvangers van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door de Verkoper en zijn medecontractanten gebruikt voor de uitvoering van het contract en om de verkoop en levering van de Producten efficiënt te laten verlopen.

De categorie of categorieën medecontractant(en) is (zijn):

Vervoerders

9.3 Gegevensbeheerder

De verwerkingsverantwoordelijke is de Verkoper, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

9.4 beperking van de verwerking

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Klant, worden zijn persoonsgegevens niet gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.

9.5 Duur van gegevensbewaring

De Verkoper bewaart de aldus verzamelde gegevens gedurende een periode van 5 jaar, de periode van het verstrijken van de toepasselijke contractuele burgerlijke aansprakelijkheid.

9.6 Beveiliging en privacy

Verkoper treft organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig veilige omgeving is en dat de verkoper de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

9.7 Implementatie van Klant- en gebruikersrechten

Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben klanten en gebruikers van de website https://www.tinidoo.fr/nl/ de volgende rechten:

Zij kunnen de gegevens die op hen betrekking hebben als volgt bijwerken of verwijderen:

Van hun klantaccount.

Ze kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het e-mailadres vermeld in artikel 9.3 “Verwerkingsverantwoordelijke”.

Zij kunnen hun recht op toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.

Als de persoonlijke gegevens waarover de Verkoper beschikt onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om de informatie bij te werken door te schrijven naar het adres dat wordt vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.

Ze kunnen de verwijdering van hun persoonsgegevens vragen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.

Ze kunnen ook de overdraagbaarheid van de gegevens van de Verkoper naar een andere dienstverlener vragen.

Tot slot kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de Verkoper.

Deze rechten kunnen, op voorwaarde dat ze niet strijdig zijn met het doel van de verwerking, worden uitgeoefend door een verzoek per post of e-mail te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke wiens contactgegevens hierboven vermeld staan.

De verwerkingsverantwoordelijke dient binnen maximaal één maand te reageren.

In geval van weigering om het verzoek van de Klant in te willigen, moet deze gemotiveerd worden.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in geval van weigering een klacht kan indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIJS) of een beroep kan doen op een gerechtelijke instantie.

De Klant kan worden gevraagd een vakje aan te vinken waarmee hij ermee instemt om informatieve en reclame-e-mails van de Verkoper te ontvangen. Hij zal zijn toestemming altijd op elk moment kunnen intrekken door contact op te nemen met de Verkoper (contactgegevens hierboven) of door de uitschrijflink te volgen.

 

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de site https://www.tinidoo.fr/nl/ is eigendom van de verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en vormt waarschijnlijk een misdrijf van namaak.

 

ARTIKEL 11 – Toepasselijk recht – Taal

Deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende handelingen worden beheerst door en zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans opgesteld. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen zijn vertaald, is alleen de Franse tekst doorslaggevend in geval van een geschil.

 

ARTIKEL 12 – Geschillen

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met de klantenservice op het post- of e-mailadres van de Verkoper zoals vermeld in ARTIKEL 1 van deze AV.

 

In geval van een geschil zullen de partijen trachten tot een minnelijke schikking te komen.

Indien er binnen twee 15 Dagen geen minnelijke schikking wordt bereikt, zullen SARL AJ TROMEUR en de Klant zich wenden tot de bevoegde rechtbanken van Troyes, aan wie zij de jurisdictie toewijzen.

De Klant wordt er ook op gewezen dat hij ook gebruik kan maken van het platform Online Dispute Resolution (RLL).

:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Alle geschillen waarop de koop- en verkooptransacties tot stand zijn gekomen met toepassing van deze AV en die niet het voorwerp zijn geweest van een minnelijke schikking tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van de wet.

 

 

Herroepingsformulier

Datum ______________________

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als de klant de op https://www.tinidoo.fr/nl/ geplaatste bestelling wil herroepen, met uitzondering van uitsluitingen of beperkingen van de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden.

Ter attentie van SARL, SAS AJ TROMEUR

9, rue Pen ar Bed

29217 Le Conquet

FRANCE

Hierbij geef ik kennis van de intrekking van het contract met betrekking tot het onderstaande onroerend goed:

– Volgorde van (vermeld de datum)

– Bestelnummer: …………………………………….. .. ………….

– Klantnaam : ……………………………………… . ………………………..

– Adres klant: ……………………………………… .. ……………………

Handtekening van de Klant (enkel in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)

Per e-mail naar info@tinidoo.fr

error: Content is protected !!